Contactformulier

Aanvraag over

Gelieve onderstaande gegevens in te vullen en te bevestigen.

Velden gemarkeerd met *zijn verplicht.

Bericht:*

Tittel:

Voornaam:*

Achternaam:*

Bedrijfsnaam:*

Stad:
Postcode:
Land:*

Nieuwsbrief:
Kennisgeving over gebruik persoonlijke gegevens:

DIGI Groep ('wij') verwerken persoonsgegevens op basis van het volgende beleid (het 'Beleid'):

1. Naleving, Gegevensbeheerder
Wij verwerken persoonsgegevens, die we verzamelen, bewaren of gebruiken via onze bedrijfsactiviteiten, in navolging van toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens en dit Beleid.
De Gegevensbeheerder van de persoonsgegevens die wij verwerken in Belgie is:

DIGI BELGIUM
Neerlandweg 7
2610 WILRIJK

De Gegevensbeheerder van de persoonsgegevens die wij verwerken in Nederland is:

DIGI NEDERLAND
Smederij 6
1185 ZR Amstelveen

De Gegevensbeheerder van de persoonsgegevens die wij wereldwijd verwerken, is:

TERAOKA SEIKO Co., Ltd.
13-12 Kugahara 5-chome Ohta-ku, Tokyo 146-8580 Japan

2. Verzamelen en het Doel van verwerking
Wij verwerken de persoonsgegevens en maken deze openbaar in navolging van toepasselijke wetgeving voor de volgende doeleinden:

Op basis van uw toestemming
- Reactie op de enquête;
- Aanbieding van diverse soorten informatie.

3. Delen
Wij kunnen de persoonsgegevens, zoals uw bedrijfsnaam, functie of contactadres, delen met andere bedrijven binnen de DIGI Groep of onderaannemers voor zover nodig om de in het vorige lid gestelde doeleinden te behalen (indien het bijvoorbeeld nodig is dat een ander bedrijf binnen de DIGI Groep rechtstreeks reageert op een vraag van de klant of indien het nodig is om service na verkoop van onze producten of diensten te verlenen). In dit geval vragen we om een uitdrukkelijk akkoord volgens de toepasselijke wetgeving en houden we nauwkeurig in de gaten of de persoonsgegevens zijn beschermd in navolging van deze wetgeving. TERAOKA SEIKO Co., Ltd. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die worden gedeeld binnen de DIGI Groep.
U vindt een lijst met bedrijven van de DIGI Groep waarmee uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld op de pagina 'DIGI Groep' op deze website.

4. Overdracht naar andere landen
Wij kunnen uw persoonsgegevens overdragen aan andere landen die mogelijk niet een soortgelijke wetgeving hebben betreffende de bescherming van persoonsgegevens als uw land. Dit betreft de landen waar zich bedrijven van de DIGI Groep bevinden. In dit geval nemen we passende maatregelen om persoonsgegevens te beschermen in navolging van de toepasselijke wetgeving.

5. Openbaarmaking aan een externe partij
Wij maken geen persoonsgegevens openbaar en verstrekken deze niet aan derden, d.w.z. bedrijven die niet behoren tot de DIGI Groep of haar onderaannemers, zonder toestemming vooraf, behalve wanneer we hiertoe wettelijk worden verplicht.

6. Juistheid
Wij spannen ons in om persoonsgegevens juist en recent te houden voor zover nodig voor het behalen van de doeleinden zoals gespecificeerd in lid 2. Wanneer we de persoonsgegevens niet langer nodig hebben, worden de persoonsgegevens vernietigd volgens onze interne regelgeving.

7. Veiligheidscontrole
Wij volgen de toepasselijke wetgeving en nemen passende maatregelen om onrechtmatige toegang en abusievelijke openbaarmaking van persoonsgegevens te voorkomen. We reviseren dit Beleid indien nodig. We bewaren de verzamelde gegevens voor de duur die nodig is om het doel waarvan dergelijke gegevens worden bewaard, te behalen.

8. Educatie
Wij bieden regelmatige educatie aan onze werknemers betreffende het verwerken en beschermen van persoonsgegevens.

9. Uw rechten
U heeft het recht ons te verzoeken om toegang, rectificatie, wissen of beperking van verwerking van uw persoonsgegevens en kunt bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of uw toestemming voor de verwerking door DIGI Groep intrekken. Bovendien kunt u een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit. Als u een dergelijk verzoek wilt indienen, bezwaar wilt maken tegen verwerking of uw toestemming wilt intrekken, kunt u via 'Contacteer ons' op deze website of via de contactgegevens in lid 11 contact met ons opnemen.

10. Toegang, rectificatie of wissen
Als u een verzoek indient voor toegang, rectificatie, wissen of beperking van verwerking van uw persoonsgegevens, reageren wij alleen op dit verzoek indien wij er zeker van zijn dat dit verzoek van u afkomstig is, behalve wanneer wij dienen te handelen in navolging van de toepasselijke wetgeving.

11. Contact opnemen
Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit Beleid of de verwerking van persoonsgegevens door DIGI Groep zijn welkom en kunnen worden ingediend via het gedeelte 'Contacteer ons' op deze website of worden gericht aan:

DIGI BELGIUM
Neerlandweg 7
2610 WILRIJK'
+32(0)33258101
info@digi.eu