Algemene Voorwaarden

Voor u deze website gaat gebruiken, raden wij u aan om de volgende Algemene Voorwaarden te raadplegen en om de website enkel volgens deze Algemene Voorwaarden te gebruiken. Ongeacht uw persoonlijke mening met betrekking tot onze Algemene Voorwaarden, gaat u automatisch met deze Voorwaarden akkoord wanneer u besluit onze website te gebruiken en gaat u ook akkoord met het naleven van deze Voorwaarden.

 1. Beheer Website

  Deze website staat onder direct beheer van TERAOKA SEIKO CO., LTD. ("wije" "ons", "onze" of "TERAOKA SEIKO" naargelang de context).

 2. Toepassingsbereik Algemene Voorwaarden

  Deze Algemene Voorwaarden gelden voor de Internetdiensten (“De Diensten”) die via deze website geleverd worden.

 3. Veranderingen aan de Algemene Voorwaarden

  Wij behouden ons het recht om de Algemene Voorwaarden te allen tijde te veranderen, aan te passen of te verwijderen. Wij raden iedere bezoeker dan ook aan om de Algemene Voorwaarden bij ieder nieuw bezoek voorafgaand te raadplegen zodat u op de hoogte bent van deze Voorwaarden vooraleer onze website te gebruiken. Veranderingen aan de Algemene Voorwaarden treden in werking van zodra ze op deze website worden gepubliceerd.

 4. Gebruik van deze website
  1. Tijdens het gebruik van deze website gaat u akkoord met alle mogelijke gevolgen die via het gebruik van deze website ontstaan.
  2. Wij behouden ons het recht om De Diensten die via onze website geleverd worden te allen tijde en zonder voorafgaande melding te verwijderen of te veranderen.TERAOKA SEIKO acht zich niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen van allerlei aard door gebruikers van deze website ten gevolge van verwijderingen of veranderingen van De Diensten.
  3. Verder, acht TERAOKA SEIKO zich niet verantwoordelijk voor schade aan hardware of software, gegevensverlies of andere schade bij gebruikers of derde partijen door het gebruik van deze website.
 5. Disclaimer met betrekking tot informatie

  TERAOKA SEIKO verzekert dat de informatie beschikbaar op de website vertrouwenswaardig en door de gebruikers als betrouwbaar kan beschouwd worden. Wij bieden echter geen garantie, expliciet noch impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid van teksten en/of informatie op deze website, haar gepastheid voor bepaalde doeleinden, het up-to-date zijn van de informatie of de veiligheid van de website zelf (bijvoorbeeld: behouden wij het recht tot onderbreking van De Diensten, het optreden van eventuele fouten of besmetting door eventuele computervirussen of kwaadaardige software) en zijn wij niet verantwoordelijk voor fouten van welke aard dan ook gevonden in de inhoud van deze website. Verder achten wij onszelf niet verantwoordelijk voor schade opgelopen ten gevolge van het gebruik van informatie op deze website of als gevolg van het onjuist gebruiken van deze informatie.

 6. Handelsmerken

  De rechten met betrekking tot alle handelsmerken, merknamen en logo’s die op deze website gebruikt worden en die aan TERAOKA SEIKO of een van haar gelieerde ondernemingen toebehoren, vallen onder de wetgeving en verdragen van en tussen verschillende landen en hebben betrekking op het regelen van handelsmerkgebruik, oneerlijke concurrentie en handel en mogen niet gebruikt worden zonder expliciete toestemming van TERAOKA SEIKO of een van haar gelieerde ondernemingen. Alle andere bedrijfs- of productnamen die op deze website vermeld worden, zijn de handelsnamen, merknamen of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars. Geen van deze merknamen, handelsmerken of handelsnamen mogen zonder toestemming van de eigenaar gebruikt worden.

 7. Auteursrecht
  1. Tenzij anders vermeld, is het auteursrecht van alle inhoud op deze website is eigendom van TERAOKA SEIKO. Dit auteursrecht wordt beschermd door de Japanse auteursrechtwet en door de wetgeving of verdragen met andere landen en, zoals vermeld in deze wetten en verdragen, mag niet zonder toestemming van TERAOKA SEIKO gebruikt worden (inclusief reproductie, verandering, het uploaden, het posten, overdracht, verspreiding, licentiëring; verkoop of publicatie).
  2. (2) De software die via deze website verspreid wordt, valt onder auteursrecht van en is de eigendom van TERAOKA SEIKO of andere auteursrechtelijke eigenaars en in overeenstemming met de Japanse auteursrechtenwet of de wetten of verdragen met andere landen.
 8. Verboden

  Gebruikers van deze website wordt verboden onderstaande activiteiten te ondernemen.

  1. Activiteiten die in strijd zijn of zouden kunnen zijn met de openbare orde en moraal.
  2. Activiteiten die tot criminele acties leidenkunnen of zouden kunnen leiden.
  3. Activiteiten die een inbreuk zijn of zouden kunnen zijn op de eigendomsrechten van TERAOKA SEIKO, haar gelieerde ondernemingen of derde partijen.
  4. Activiteiten die de goede naam of reputatie van TERAOKA SEIKO, haar gelieerde ondernemingen of derde partijen zouden kunnen schaden of schaden.
  5. Activiteiten die tot een verlies of nadeel voor TERAOKA SEIKO, haar gelieerde ondernemingen of derde partijen leiden of zouden kunnen leiden.
  6. Activiteiten waarbij valse informatie wordt doorgegeven, zoals de registratie van andermans mailadressen.
  7. Activiteiten gelinkt aan zaken of zakelijke inkomsten
  8. Activiteiten die betrekking hebben op het gebruik of toepassing van computervirussen of andere schadelijke of mogelijk schadelijke software.
  9. Elke activiteit die bij wet verboden is of verboden zou kunnen zijn.
  10. Elke activiteit die deze Voorwaarden schendt of die schade toebrengt of zou kunnen toebrengen aan TERAOKA SEIKO, haar gelieerde ondernemingen of derde partijen.
  11. Elke andere activiteit die volgens TERAOKA SEIKO ongepast is.
 9. Links
  1. Links naar deze website zijn niet toegestaan als ze van de volgende locaties komen:
   1. Elke website die informatie publiceert die in strijd is of zou kunnen zijn met de openbare orde en moraal.
   2. Elke website die laster verspreidt met betrekking tot TERAOKA SEIKO of haar gelieerde ondernemingen of haar eigenaars of werknemers, of elke website die kwaadspreekt over de activiteiten of activiteiten promoot van eender welke onderneming of eender welk individu.
   3. Elke website die kwaadspreekt over de producten en/of diensten van TERAOKA SEIKO of haar gelieerde ondernemingen of deze producten/diensten op een ongepaste wijze voorstelt.
   4. Links naar de website vanaf een framesetpagina of andere links die verdoezelen dat de inhoud onderdeel is van deze website.
  2. Gebruikers stemmen toe de links die in strijd zijn met bovenstaande voorwaarden te verwijderen, al dan niet hiertoe verzocht door TERAOKA SEIKO.
  3. Met uitzondering van websites van affiliates van Except for web sites of affiliates of TERAOKA SEIKO, ligt de verantwoordelijkheid voor het beheer van websites van derde partijen die naar deze website linken bij de derde partijen die dergelijke websites beheren. Het bestaan van dergelijke links betekent niet dat er een relatie bestaat tussen TERAOKA SEIKO en de ondernemingen of entiteiten die dergelijke websites beheren, noch betekent het dat TERAOKA SEIKO de inhoud van dergelijke websites aanraadt. Verder kan TERAOKA SEIKO op geen enkele manier verantwoordelijk worden geacht voor de inhoud van dergelijke websites van derde partijen of voor de gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van dergelijke websites.
  4. (4) Wanneer TERAOKA SEIKO via deze website naar websites van gelieerde ondernemingen verwijst, volg dan aub de Algemene Voorwaarden voor het gebruik van deze websites.
 10. Ongepast gebruik

  Elk gebruik van deze website die volgens ons in strijd is met de Algemene Voorwaarden voor het gebruik ervan, wordt als ongepast beschouwd en het gebruik van deze website door de specifieke gebruiker zal dan ook onmiddellijk beëindigd worden.

 11. Informatie geleverd door gebruikers

  Met uitzondering van zaken, betreffende informatie over gebruikers of informatie betreffende technologieën, verkoop of producten van gebruikers, die deze website expliciet als publiceerbaar acht, staat TERAOKA SEIKO geen publicaties van informatie van gebruikers toe. Verder, met uitzondering van gevallen waarbij een aparte geheimhoudingsovereenkomst werd afgesproken, kan TERAOKA SEIKO niet verantwoordelijk worden gesteld voor het vertrouwelijk behandelen van eender welk informatie die in eender welke hoedanigheid door gebruikers is gepubliceerd.

 12. Export beperkingen

  Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het naleven van elke wettelijke en/of regelgevende beperking in hun eigen land met betrekking tot de export van technologie of software die via deze website werd verkregen (bijvoorbeeld, export naar het buitenland of levering aan een buitenlands individu).

 13. Beëindiging website

  TERAOKA SEIKO behoudt zicht het recht deze website te allen tijde te beëindigen of stoppen zonder voorafgaande melding aan gebruikers.TERAOKA SEIKO kan hierbij niet verantwoordelijk worden gesteld voor eender welke vorm van verlies bij gebruikers van deze website ten gevolge van het afsluiten of beëindigen van de website.

 14. Toepasbare wetgeving en bevoegde rechtbank

  Deze website en haar Algemene Voorwaarden vallen onder de Japanse wetgeving. In het geval er enige onenigheid met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden of het gebruik van deze website ontstaat, zal deze onenigheid via een rechtszaak onder de exclusieve bevoegdheid van het Tokyo District Court.

 15. Inzage in inspectieverslagen

  “Metrologische dienst en BELAC hebben inzage in het verslag van metrologische inspectie. Indien bij wet vereist kan deze informatie aan derden worden doorgegeven, U zal hiervan op de hoogte gebracht worden tenzij bij wet verboden. Voor meer info: quality@digi.eu